ශ්‍රී බුද්ධ ශාසනාලංකාර මහා විහාරස්ථායේ ශත සංවත්සරය සැමරිම

කුලියාපිටිය ඇස්සැද්දුම ශ්‍රී බුද්ධ ශාසනාලංකාර මහා විහාරස්ථායේ ශත සංවත්සරය සැමරිමත්, ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අභිනව මහා නායක අග්ග මහා පණ්ඩිත අතිපුජ්‍ය මකුලෑවේ විමලාභිධාන මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ පිළිගැමේ පුණ්‍ය මහෝත්සවය හා ශතකාධික මහා සඟ ගත දක්ෂණාවේ සු⁣විශේෂි අවස්ථා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *